Η INTERTRUCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία από το 2004 δραστηριοποιείται στο χώρο των Διεθνών Μεταφορών.

Η ανάπτυξη της Εταιρείας καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των Πελατών της, οδήγησαν τη Διοίκησή στην απόφαση να σχεδιάσει, εγκαταστήσει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001/2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας καλύπτει την Παροχή Υπηρεσιών Διεθνών Σιδηροδρομικών και Οδικών Μεταφορών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρείας και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας. Γενικός στόχος είναι η προσφορά στους πελάτες της εταιρίας υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει :

 • τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας και την κάλυψη των αναγκών σε ολοένα και περισσότερα σημεία διάθεσης, εξασφαλίζοντας ωστόσο πάντοτε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και
 • τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.
 • την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών
 • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :
  – Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
  – Ανασκόπηση Διοίκησης
  – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  – Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
  – Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της INTERTRUCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρείας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας έχει κοινοποιηθεί σε όλο το Προσωπικό και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και οι αρχές της και οι στόχοι της ανασκοπούνται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

ΜΑΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

Γενικός Διευθυντής

Θεσσαλονίκη, 01/01/2018