Η Επιχείρησή μας είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη και σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και εν γένει των συναλλασσομένων μ’ αυτήν. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούμε, σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για τα φυσικά πρόσωπα, πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες μας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016 και ο νόμος 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική και οι όροι αυτής ενδέχεται να επικαιροποιούνται-τροποποιούνται και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο και τυχόν αλλαγές της.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε περί του τρόπου και σκοπού συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, του χρόνου διατήρησης αυτών και τα δικαιώματά σας επ’ αυτών. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε κατά την επίσκεψή σας στην έδρα της επιχείρησής μας επί της οδού Αγ. Γεωργίου αρ. 5 στην περιοχή Πατριαρχικό Πυλαίας Θεσσαλονίκης, κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία στα τηλέφωνα +302310-472103, κατά την επικοινωνία σας στα email: [email protected] και μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο www.inter-truck.gr.

1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

«Προσωπικό Δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης και επαγγελματίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, κωδικούς taxisnet κ.ά..

2. Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

3. Ποιά Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα:
Α) Επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email).
Β) Χρήσης της Ιστοσελίδας: πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας.
Γ) Newsletter.
Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγουμε μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι οι πελάτες μας οικειοθελώς μας τα χορηγήσουν, με σκοπό τη σύννομη επεξεργασίας τους, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος. Για την απλή επίσκεψη και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας δεν σας ζητείται κανένα προσωπικό στοιχείο.

4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και με ποιούς σκοπούς;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, αξιοποιούνται από εμάς, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις ανατεθείσες σε εμάς εργασίες και την επικοινωνία μας μαζί σας, καθώς και την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών μας.

Συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των ανατεθεισών σε εμάς υπηρεσιών (εκτέλεση σύμβασης), ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας, όπως και την έγκαιρη ενημέρωσή σας για διάφορες προσφορές, μέσω της εγγραφής σας στο newsletter της ιστοσελίδας μας, με την οποία μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, προσφορών και ενημερώσεων, μέσω e-mail για σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων κλπ..

5. Σε ποιους γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαμοιράζουμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας, στο απολύτως απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο από εμάς προσωπικό της Επιχείρησής και τους συνεργάτες της, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Οι πληροφορίες αυτές διανέμονται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι βασική μας αρχή είναι ο περιορισμός στην πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων, μόνο στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για τον ανωτέρω συγκεκριμένο σκοπό. Πέρα της ανωτέρω υποχρέωσης εχεμύθειας, το προσωπικό και οι συνεργάτες της Επιχείρησης έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται και οι ίδιοι με τον νέο Κανονισμό, αλλά και ειδικότερα να μην αποστέλλουν δεδομένα των πελατών μας σε τρίτους χωρίς τη δική μας άδεια, καθώς και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας τους, για την οποία έχουμε ισχυρή δική σας εντολή και όσο απαιτεί η σχετική νομοθεσία.

7. Διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, φυσικά και ηλεκτρονικά, ώστε τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή και προστατευμένα από φυσικό και ηλεκτρονικό κίνδυνο αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και γνωστοποίησης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, διαρροής και κλοπής.
Σας ενημερώνουμε ότι στον χώρο μας λειτουργεί συναγερμός, αποτρέποντας οποιαδήποτε τυχόν απόπειρα κακόβουλης και παράνομης εισόδου στην έδρα της Επιχείρησής μας, η δε είσοδος στην έδρα μας πραγματοποιείται από το προσωπικό μας με κωδικό.
Στην περίπτωση, την οποία απευχόμαστε, που υπάρξει παραβίαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, θα ακολουθήσουμε πιστά όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ σχετικά με την ενημέρωση και ειδοποίηση της παραβίασης.

Επιπλέον λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για τις ασφαλείς συναλλαγές σας με την επιχείρησή μας.

8. Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, ως υποκειμένων δεδομένων, επί των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε:

α) Την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα αντίταξης και αντίρρησης στην επεξεργασία τους, καθώς και πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων,
β) Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν,
γ) Τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
δ) Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό,
ε) Τη φορητότητα των δεδομένων σας. Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την επιχείρησή μας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ) Την απόσυρση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η απόσυρση θα αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στην Επιχείρησή μας, στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.
Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: [email protected]).

9. Cookies

Η ιστοσελίδα μας www.inter-truck.gr χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου με κομμάτια πληροφοριών για τον χρήστη (τον τυχαίο μοναδικό αριθμό αναγνώρισής του, σελίδες που επισκέφθηκε, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης κλπ), τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Η χρήση των cookies επιτρέπει την καταμέτρηση του πλήθους επισκεπτών της ιστοσελίδας, την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των επιμέρους σελίδων της, τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της, την καλύτερη πλοήγηση των χρηστών της και την προσαρμογή της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις τους, χωρίς να αποθηκεύονται αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους χρήστες. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία τους, ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του περιηγητή (browser) του. Τα cookies είναι απαραίτητα, προκειμένου να λειτουργήσει ο λογαριασμός του χρήστη, αν και δεν είναι απαραίτητα για κάθε χρήση της ιστοσελίδας.